30/01/2023
Đặt mình vào vị trí của khách hàng, tận tâm và sẵn lòng tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp.
01/02/2023
Phục vụ khách hàng với chuẩn mực cao nhất về đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp.
01/02/2023
Chú trọng đầu tư chuyên môn y khoa và hệ thống cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn Quốc tế vì mục tiêu mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.