30/01/2023

Trong 5 năm phát triển thành đơn vị khám chữa bệnh tích hợp viện nghiên cứu và đào tạo. Trong 10 năm trở thành tiêu chuẩn của nền y tế Việt Nam.

01/02/2023
Đặt sức khỏe và trải nghiệm của khách hàng làm thước đo cốt lõi cho sự phát triển.